Εγγύηση

Τα προϊόντα μας φέρουν εγγύηση δύο (2) ετών, εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά στην εκάστοτε σελίδα του προϊόντος.

Εγγύηση

Τα ηλεκτρονικά μας προϊόντα μας φέρουν εγγύηση δύο (2) ετών, εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά στην εκάστοτε σελίδα του προϊόντος.

Η εγγύηση παρέχεται από το δίκτυο συνεργατών του mrbig.gr.

Ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, ορίζεται αυτή της παραλαβής του προϊόντος από τον πελάτη.

Σε περίπτωση χρήσης της εγγύησης, το προϊόν, αφού επιστραφεί, επισκευάζεται από το εξειδικευμένο service μας στην Ελλάδα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δε δύναται να επισκευαστεί ο προϊόν, διατηρούμε το δικαίωμα άμεσης αντικατάστασης με καινούριο προϊόν.

Εάν μετά την παραλαβή, διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα στο προϊόν (πχ. μη λειτουργικό μερικώς ή συνολικά), παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με το mrbig.gr.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει:
α) μέσω email ([email protected])
β) από τη φόρμα επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα mrbig.gr
γ) μέσω τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό 211 800 10 20

Πότε δεν υπάρχει κάλυψη από την εγγύηση;

Η εγγύηση παύει να είναι έγκυρη εάν διαπιστωθεί ένας από τους παρακάτω λόγους:

 • Υπάρχουν εμφανή σημάδια κακομεταχείρισης του προϊόντος, πχ. χτύπημα το οποίο προκάλεσε τη δυσλειτουργία του προϊόντος.
 • Παρέμβαση στο λογισμικό (εάν πρόκειται για ηλεκτρονική συσκευή), πχ. root του λειτουργικού συστήματος.
 • Καμμένα PIXEL (Εξαιρούνται τα XIAOMI & MEIZU, στα οποία ισχύει η εγγύηση για αντικατάσταση panel όταν διαπιστωθούν πάνω από 3 καμμένα pixels).
 • Βλάβη που προκλήθηκε λόγω αδιαφορίας προς τις οδηγίες χρήσης ή λόγω μη ορθής χρήσης του προϊόντος.
 • Έκθεση σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας ή ακραίων θερμοκρασιών πέραν τον αναγραφόμενων προδιαγραφών.
 • Πρόκληση βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή αναβάθμιση.
 • Σπάσιμο οθόνης από πτώση.
 • Βλάβη στην μπαταρία σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί ο εγκεκριμένος παρεχόμενος φορτιστής.
  Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει κλοπή και φθορά από φυσικά φαινόμενα (πχ. σεισμός, βροχή, φωτιά κτλ ).
  Τέλος, από εγγύηση δεν καλύπτονται αναλώσιμα προϊόντα χαμηλής αξίας όπως ζελατίνες, tempered glasses, θήκες μεταφοράς, αλκαλικές μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μικρομπαταρίες κ.ο.κ
  Τα έξοδα μεταφοράς για επιστροφή προϊόντων προς επιδιόρθωση- αντικατάσταση με χρήση της εγγύησης, επιβαρύνουν τον πελάτη. (3.00€/αποστολή), εκτός DOA.

Ευθύνη και εγγύηση προμηθευτή. Ευθύνη πωλητή για ελαττώματα.

1. Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

2. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, καθώς και τη διάρκεια της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, ωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του Προμηθευτή υποχρεώσεων του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.

3. Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, το MrBig.gr, εφ’ όσον είναι Προμηθευτής ενός προϊόντος, όπως ορίζεται παραπάνω, θα σας παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης του Προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση σας. Αυτό ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες συντήρησης εκτός εγγύησης, που μπορούμε κατά περίπτωση να σας παρέχουμε με την εκάστοτε ισχύουσα επιβάρυνση.

4. Τέλος το MrBig.gr έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής, τα οποία δεν μεταβιβάζονται από αγοραστή σε αγοραστή. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.

Πολιτική αντικατάστασης ελαττωματικών συσκευών (DOA)

1. Η MrBig παρέχει τη δυνατότητα αντικατάστασης της ελαττωματικής συσκευής που παρέδωσε, αρκεί η ενημέρωση της MrBig από τον πελάτη σχετικά με το ελάττωμα, να γίνει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από τον πελάτη.
Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μίας συσκευής ως άμεσης αντικατάστασης (DOA) είναι η συσκευή κατά την πρώτη ενεργοποίηση να βρίσκεται εκτός ή περιορισμένης ή προβληματικής λειτουργίας.

Παράλληλα υπάρχουν και κάποια επιπρόσθετα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να χαρακτηριστεί μια τέτοια συσκευή ως άμεσης αντικατάστασης (DOA) και είναι τα ακόλουθα:

 • To προϊόν να μην έχει υποστεί αντικανονική χρήση όπως αυτή ορίζεται στην κάρτα εγγύησης. Σε αντίθετη περίπτωση το προϊόν θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης.
 • Το προϊόν πρέπει να είναι πλήρες και στην συσκευασία παραλαβής, δηλαδή στο αρχικό του πακέτο με μπαταρία, φορτιστή, έντυπα, σακουλάκια, κάρτες μνήμης, καλώδια USB , ακουστικά κ.λ.π. και εγγύηση.
 • Ο αριθμός σειράς της συσκευής (ΙΜΕΙ) θα πρέπει να συμφωνεί με αυτόν του κουτιού και της απόδειξη αγοράς.
 • Η συσκευή δεν θα πρέπει να φέρει σημάδια «κακής» μεταχείρισης ( χτυπήματα, γρατσουνιές, σπασμένα εξαρτήματα καθώς και άλλα εμφανή σημάδια χρήσης ).

2. Στην περίπτωση της ελαττωματικής συσκευής και εφόσον πληρούνται όλα τα ανωτέρω κριτήρια, ο πελάτης θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το προσωπικό του mrbig.gr (είτε καλώντας στο 211 800 10 20, είτε στέλνοντας e-mail στο [email protected]).

3. Εάν αποδειχθεί ότι το προϊόν αποτελεί DOA, γίνεται αντικατάσταση με το ίδιο ή άλλο προϊόν ίσης οικονομικής αξίας (με την έκδοση εκπτωτικού κουπονιού) ή πλήρη επιστροφή χρημάτων εφόσον το αιτηθεί ο πελάτης. Ο πελάτης απαλλάσσεται από την χρέωση για την παραλαβή και επιστροφή του προϊόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα μεταφορικά και το κόστος επισκευής, εφόσον το προϊόν δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, το Ν.2251.1994 ως έχει μέχρι σήμερον τροποποιηθεί και ο καταναλωτής ρητώς δηλώνει ότι προ πάσης τοποθετήσεως παραγγελίας του έλαβε γνώση των συγκεκριμένων διατάξεων και αποδέχεται την τήρηση εκ μέρους του mrbig.gr των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τυχόν αμφισβήτηση ή διαφορά που αφορά την παρούσα σύμβαση, καθ οιονδήποτε, άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ρητώς συμφωνείται ότι υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Νομού Κοζάνης.