Η εταιρεία MrBig με την επωνυμία «Χαρίτων Δημήτριος» (εφεξής η Διοργανώτρια) και με έδρα το Δήμο Εορδαίας, στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης (οδός Παυλίδη Αδαμοπούλου, αρ. 3), προκηρύσσει την προωθητική ενέργεια «Κλήρωση Rebeltec Soundbox 400» (εφεξής η προωθητική ενέργεια), η οποία θα διενεργηθεί διά του ιστότοπου https://www.facebook.com/mrbig.gr και του ιστότοπου https://www.instagram.com/mrbig.gr

1.Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτρια MrBig.gr, των εταιρειών που χορηγούν τα δώρα, όπως και οι συγγενείς τους έως και τον 2ο βαθμό εξ αγχιστείας.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο όσοι κάνουν like στην σελίδα του MrBig στο Facebook και follow στο προφίλ του MrBig στο Instagram, κάνουν like στις δημοσιεύσεις του διαγωνισμού και στο Facebook και στο Instagram , κάνουν tag τουλάχιστον 3 άτομα στα σχόλια.

3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς της , οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα

4. Ο τυχερός που θα αναδειχτεί από την κλήρωση θα κερδίσει ένα Rebeltec Soundbox 400. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 15/06/2020 και μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια στα γραφεία της Διοργανώτριας Παυλίδη Αδαμοπούλου, Πτολεμαΐδα, με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης. Από την κλήρωση θα αναδειχτεί ένας νικητής.

5. Ο νικητής του Δώρου που θα κληρωθεί με τον τρόπο που διευκρινίζεται στον όρο 2 του παρόντος, θα ειδοποιηθεί στις 15/06/2020, μέσω ανάρτησης κάτω από τη δημοσίευση του διαγωνισμού. Με την ανάρτηση του ως άνω σχολίου από τη Διοργανώτρια, ο νικητής τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι έλαβε γνώση. Μετά την ανάρτηση του νικητή, ο πρώτος οφείλει να στείλει προσωπικό μήνυμα στο inbox της σελίδας, ενημερώνοντας την Διοργανώτρια για τα εξής στοιχεία : όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση παραλαβής. Ο νικητής του Δώρου θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια (μέσω inbox) μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020 και ώρα 13.00 μ.μ. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του νικητή και της Διοργανώτριας, τότε ο πρώτος χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στη διάθεση του με νέα διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στο Διαδικτυακό Τόπο της προωθητικής ενέργειας δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού..

6. Το δώρο του νικητή είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η τελική παράδοση του δώρου στον νικητή γίνεται από τα γραφεία της MrBig (Παυλίδη Αδαμοπούλου 3, 50 200, Πτολεμαΐδα) μετά από συνεννόηση με τη γραμματεία της Διοργανώτριας, τηλ: 2118001020. Σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί να του αποσταλεί το δώρο του, η αποστολή γίνεται με κούριερ και ο νικητής επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

7.Η Διοργανώτρια δε φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από την προωθητική ενέργεια, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

9. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του Δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στην παρούσα προωθητική ενέργεια ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

10. Η δήλωση συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια συνιστά παραίτηση των διαγωνιζομένων από κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση καταπάτησης πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων τρίτων, οι συμμετέχοντες φέρουν την απόλυτη ευθύνη και είναι υπαίτιοι των πράξεών τους και σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη η Διοργανώτρια. Οι συμμετέχοντες παρέχουν στη Διοργανώτρια, με τη δήλωση συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, την αποκλειστική άδεια ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής, μέσω Διαδικτύου, προβολής των συμμετοχών που θα διακριθούν, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

11. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος για καταχώρηση δεδομένων (όπως όνομα , επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας , διεύθυνση) σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια αποκλειστικά για το σκοπό προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

12. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων της προωθητικής ενέργειας.

13. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Κοζάνης.